Om het geheim van het succes van het dagboek van een schizophreen door te breken -werk dat de oorcprong was van de film onder dezelfde titel -, zou het achteraf gezien gemakkelijk zijn om het beroep op de filmwereld als middel om een commerciële opleving op gang te brengen. Gemakkelijk en onrechtvaardig voor het werk van Mevrouw Sechehaye want het is in feite vanaf 1951 dat het boek begonnen was met de Europese grenzen te overschrijden, eerste datum van editie in New York.

   To penetrate the secrecy of the success of the Autobiography of a schizophrenic girl(work which was at the origin of the film under the same title),it would be afterwards easy to call upon the recourse to the cinema as a means of starting a commercial rebound.Easy and unjust for Mrs. Sechehaye's work for it is in fact since 1951 that the book had started to exceed the European borders, first date of publication in New York.

   Als van de film naar het boek over gaan om de terugslag van het werk op het publiek toe te lichten niet voldoet, zou het nog veel gevaarlijker zijn de aktie om het filmsucces van Nelo Risi te rationaliseren door het feit dat een uittreksel van een successtuk was. Want filmsucces is er geweest. En als men de everloed van lofredes vaststelt die de krietische artikelen van het tijdperk gestimuleerd heeft, geeft men definitief op om de invloed van de ene door de invloed van de andere te willen uitleggen.
   Eervolle vermelding aan het festival van Venetië in 1968. speciale vermelding aan de VIII internationale ontmoetingen van de film voor de jeugd van Cannes. In totaal, negen beloningen in de festival waar hij gepresenteerd werd. Een resultaat waarvan, zoals voor het boek, men de sporen terugvindt onder de talrijke vertalingen voor het buitenlandse publiek. Om met Frankrijk te beginnen, want ook al was Ghislaine d'Orsay die de rol van Anna speelde Franse, de productie was Italiaans. Maar eveneens in Duitsland, waar wij er het bestaan van teruggevonden hebben aan de Humbold-Universität van Berlijn.

   If going from film to the book is not enough to elucidate the repercussion of the work on the public, still much more perilous would be the movement which would consist in rationalizing the cinematographic success of Nelo Risi by the fact that it was drawn from a work with success. It was really a schizophrenic succes. And when one raises the expansion of praises which nourished the critical articles of the time, one definitively gives up wanting to explain the influence of the one by that of the other.
   Oscar with the Festival of Venice in 1968.Mention spéciale with the VIII international meetings of the film for the youth at Cannes. In all and for all, nine rewards in the festivals where it was presented. Moreover, one finds the traces among the many translations for the foreign public. To start with France for even if Ghislaine d'Orsay in Anna's part was French, the production was Italian. But also in Germany where we found the existence of it with the Humbold-Universitât of Berlin.

   In Italië, natuurlijk, en zeker in Spanje aangezien in deze taal, het in een film databank is van Zuid-Amerika,en meer precies in Uruguay, dat wij een versie ervan ontdekt hebben. Ookdaar, hebben wij ons niet geleend aan een onderzoek bedoeld om alle opslag plaatsen van het werk te inventariseren(wij hebben noch de Verenigde Staten van Amerika, noch Japan vermeld) - een niet te realiseren taak zowel voor de film als voor het boek -, maar er is alle reden om te denken, of tenminste te hopen dat, door tussenkomst van het laboratorium en van de mogelijkheid het formulier in te vullen, wij beetje bij beetje een aardrijkskunde op de wereldschaal zullen hebben van het effect van het geval van Renee die zich mettertijd zal kunnen aftekenen.
   Wij hebben een woord van Ghislaine d'Orsay gezegd. Het is Onmogelijk om te besluiten zonder de aanwezigheid van Margarita Lozano in de rol van Dr.Blanche met de schitterende loopbaan die zij verwezenlijkt heeft(deelname in vijfendertig films waaronder Manon des sources)en om evenens nadruk te leggen op die van de Italiaanse acteur Umberto Raho.

   In Italy, naturally, and certainly in Spain since in this language, it is in a bank of cinematographic data of South America, in Uruguay exactly, that we discovered a version of it. There still, we did not devote ourselves to a research aiming at indexing all the depository places of the work (we referred neither the United States, nor Japan), an impossible task for film as well as for the book, but it is necessary to think or at least to hope that, via the laboratory and the possibility of filling the form, we will have a geographic representation of all the places around the world where Renee's case will have had an impact.
   We have already mentioned Ghislaine d'Orsay. Impossible to conclude without pointing out the presence of Margarita Lozano in the role of Dr. Blanche with the brilliant career which she carried out (participation in thirty-five films among which Manon des sources) and to underline as much that of the Italian actor Umberto Raho.Index| Webmaster

© SCHIZOWEB, 2000 - Tous droits de reproduction interdits.