Het is aan de dokter Charles Odier - Zwitsers-Italiaanse arts die aan de ontwikkeling van de psychanalyse in Frankrijk deel had genomen - dat de rol is toegekomen om als eerste te reageren over wat dat van de werkzaamheden van Mevrouw Sechehaye een wereldsucces zou maken.

   Dr Charles Odier - a French-speaking Swiss Doctor who had taken part in the psychanalysis in France- was the first to realise the worldwide importance of Mrs Sechehaye's works.

   Vanaf 1947, stelde hij haar inderdaad het voorwoord van een proef op zijn methode van symbolische verwezenlijking met een niet ter verwaarlozen voorliefde op.
   Drie jaar later, in 1950, terwijl de universitaire pers van Frankrijk nog aan hun debuten zijn, is het de uitgave van het dagboek van een schizofreen meisje die het werk van Mevrouw Sechehaye definitief aan het nageslacht zal overdragen.
   Vandaag, terwijl vijftig jaren verstreken zijn, wordt niets van wat overgelaten was aan de inspiratie van deze Zwitserse psychologe over het gedrag van de behandeling van zijn zieke Renee, tegengesproken. Men telt het aantal heruitgaves in de romaanse taal niet meer. Men telt het aantal vertalingen niet meer en nog minder het aantal gerealiseerde referenties door de schrijvers die hem opgevolgden.
   Hoewel wij wij niet aan een systematische methode gebonden zijn om de nog levendige sporen van deze invloed te inventariseren (moeilijke taak om niet te zeggen onmogelijke), getuigen de talrijke aanhalingen welke we geslaagd zijn om te verzamelen dat de kennis van het geval van Renée zich buiten de grenzen heeft overgebracht.

   As soon as 1947, he indeed wrote the foreword of the test to her on her method of symbolic realisation with a non dissimulated passion.
   Three years later, in 1950, and whereas the University Presses of France are still at their beginnings, it is the publication of the Autobiography of a schizophrenic girl which will definitively carry Mrs. Sechehaye's work to the posterity.
   Today, whereas fifty years have passed, nothing of what had prevailed with the inspiration of this Swiss psychologist in the control of the treatment of her patient was contradicted. One does not count any more the number of reéditions in latin languages anymore. One does not count any more the number of translations and even less the number of references carried out by the authors who succeeded to her anymore.
   Although we didn't make a systematic approach to gather the still long-lived traces of this influence (difficult task not to say impossible), the many quotations which we succeeded in gathering testify that the knowledge of Renee's case was transmitted beyond the borders.

   Het feit dat zij gedeeld wordt door allen die, om welke reden ook, het nodig hadden om de uitgebreide sector van de menswetenschappen te benaderen (psychiaters, psychologen, psychoanalytici, psychiatrische verplegers, opvoeders...) bewijst dat zij voortaan tot het collectieve geheugen behoort.

   The fact that it is divided by all those which of all horizons had to approach the vast sector of the social sciences (psychiatrists, psychologists, psychoanalists, psychiatric male nurses, educationalists) demonstrates it belongs from now on, to the collective memory.Index| Webmaster

© SCHIZOWEB, 2000 — Tous droits de reproduction interdits.